शाहूवाडी मतदारसंघात १२ व्या फेरी अखेर श्री कोरे १२०९७ मतांनी आघाडीवर

बांबवडे : विधानसभा निवडणूक २०१९ चे ९ व्या फेरी अखेर पर्यंत निकाल लागला असून,९ व्या फेरीअखेर श्री सत्यजित पाटील सरुडकर यांना ५८५७ मतांची आघाडी मिळाली आहे. फेरी नुसार मिळालेली मते पुढीलप्रमाणे :

फेरी  एकूण मिळालेली मते  श्री सत्यजित पाटील  श्री विनय कोरे  आघाडी

                                                     पाटील   कोरे

०१.     १०५३६           ५६८०           ४८५६        ८२४      –

०२.     २२४८४             १२६६७           ९८१७         २८५०      –

०३.     ३१५५७            १७७९५           १३७६२         ४०३३      –

०४.     ४९६४४            २६४९१           २३१५३          ३३३८      –

०५.     ५८०७०            ३०८६३           २७२०७        ३६५६     –

०६.     ६९८२२            ३६६२७           ३३१९५        ३४३२     –

०७.     ८०२७३            ४३१५६           ३७११७        ६०३९      –

०८.     ९६६००            ५२०९८           ४४५०२         ७५९६     –

०९.    १०९६८७             ५७७७२           ५१९१५       ५८५७      –

१०.    १२३११९             ६२७५९           ६०३६०       २३९९      –

११.    २२९९४७             ६६९९०           ७०७२५         –     ३७३५

१२.    १५२३६३             ७०१३३           ८२२३०         –    १२०९७

2+
2+

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: